|  |  | 

news slider

اسامی و کد انتخاباتی نامزدان پویش «همه برای ایران» به تفکیک گروه‌‌ها

img-responsive

پویش «همه برای ایران» در تهران، لیست مورد تایید خود را منتشر کرد.

نامزدها در گروه بازرگانی:

 1. وحید هوشنگ‌نژاد (کد انتخاباتی ۲۷۴)
 2. سید توحید صدرنژاد (کد انتخاباتی ۲۱۳)
 3. یحیی آل‌اسحق (کد انتخاباتی ۱۳۲)
 4. آرش نیک‌پی سالک‌ده (کد انتخاباتی ۲۶۸)
 5. نغمه حدیدی (کد انتخاباتی ۱۵۹)
 6. ویدا سینا (کد انتخاباتی ۱۹۵)
 7. سادینا آبائی (کد انتخاباتی ۱۲۴)
 8. سعید اشتیاقی (کد انتخاباتی ۱۲۹)
 9. پیمان دفتری (کد انتخاباتی ۱۷۵)
 10. رضا همایی (کد انتخاباتی ۲۷۳)
 11. سید احمد مقیمی (کد انتخاباتی ۲۵۷)

نامزدها در گروه صنعت:

 1. فرشید شکرخدایی (کد انتخاباتی ۴۶۵ )
 2. سید محسن صفایی (کد انتخاباتی ۴۷۱ )
 3. سید علی رضوی (کد انتخاباتی ۴۵۸ )
 4. سیروس کوهی (کد انتخاباتی  ۴۸۵)
 5. مهدی بستانچی (کد انتخاباتی ۴۲۷ )
 6. محسن ملایی (کد انتخاباتی ۴۸۹ )
 7. علیمردان شیبانی (کد انتخاباتی ۴۶۸ )
 8. رویا دهقانی کهنکی (کد انتخاباتی ۴۵۲)

نامزدها در گروه معدن:

 1. قدیر قیافه (کد انتخاباتی ۶۱۹ )
 2. سیدموسی آقایی لنکرانی (کد انتخاباتی ۶۱۲)

نامزد در گروه کشاورزی:

۱-جلال مقصودی (کد انتخاباتی ۸۳۶)

۲- روشنعلی یکتای قرابایی( کدانتخاباتی ۸۴۳)

اسامی و کد انتخاباتی نامزدان پویش «همه برای ایران» به تفکیک گروه‌‌ها

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%85%d9%87

ABOUT THE AUTHOR