برگزاری جلسه کمیته ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران

اولین جلسه کمیته ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران با حضور سرارزیابان ارشد جایزه ملی کیفیت ایران جهت بررسی شرکت های متقاضی در فرایند ارزیابی و انتخاب تیم های ارزیابی جهت دوره پانزدهم جایزه ملی کیفیت ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۷ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.