|  |  |  | 

news slider کیفیت

سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شد

img-responsive

سمینار کالیبراسیون با توجه به نتایج ارزیابی حاصله درمصاحبه ها و آموزش های اخیر به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در انجام ارزیابی سازمان ها و همچنین انتقال تجارب و دانش ارزیابی با حضور اعضا کمیته ارزیابان و سرارزیابان و ارزیابان جایزه ملی کیفیت ۱۶ تیر ۹۸ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ برگزار شد.

 

%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c

ABOUT THE AUTHOR