توسعه پایدار

فرشید شکرخدایی؛ بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، تا سال۲۰۳۰، کلیه کشورهای عضو سازمان باید تلاش نمایند که به اهداف و شاخص های توسعه پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر دست یابند. سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار،۱۷ هدف کلان را تعیین کرده است، این اهداف عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر،
۲- پایان دادن به گرسنگی،
۳- زندگی سالم وارتقاء به
زیستن،
۴- آموزش با کیفیت،
۵- برابری جنسیتی،
۶- دردسترس بودن آب سالم وفاضلاب،
۷- دسترسی به انرژی پاک ومقرون به صرفه،
۸- رشد اقتصادی پایدار وکارشایسته،
۹- صنعت، نوآوری و زیرساخت،
۱۰- کاهش نابرابری،
۱۱- شهرها و اجتماع محلی پایدار،
۱۲- الگوی تولید ومصرف پایدار و مسئولانه،
۱۳- اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم،
۱۴- استفاده پایدار ازاقیانوس ودریاها (حیات اعماق آب ها)،
۱۵- ارتقای اکوسیستم وجلوگیری ازبین رفتن تنوع زیستی (حیات روی زمین)، ۱۶- صلح، عدالت و نهادهای توانمند،
۱۷- احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.