جلسه کمیته علمی هشتمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد

۲۳/۹/۹۵

جلسه کمیته علمی هشتمین دوره جشنواره ملی بهره وری با حضور اعضای این کمیته آقایان عسگری، بصرایی، شکرخدایی، فروزان فرد، جنتی فرد و صادقی و خانم مهندس وفایی تشکیل گردید.

426326673_160936

426324238_230255

426221907_230968