حذف دانش بنیان

روش جدید حذف بخش خصوصی در فعالیت های دانش بنیان توسط نهادهای شبه دولتی و انحصارگرا:

سالهاست می دانیم که در فعالیت هایی که به دانش و تحلیل داده و مدلسازی احتیاج دارد ، توان علمی و دانش فنی حرف نخست را می زند ، و سرمایه اولیه لازم برای کسانی که این دانش را دارند مبنایی برای شروع فعالیت نیست ،اقتصاد دانش بنیان بر اساس سرمایه جلو نمی رود و براساس خلاقیت و نوآوری و استفاده بهتر از منابع محدود پیش می رود و راه خویش را باز می کند . سالهاست در کشور در مورد توسعه اقتصاد دانش بنیان می شنویم و همگان بر لزوم توسعه آنها باور دارند ، ولی در عمل مسیر بگونه ای دیگر است ، موج جدید مجوزهای کسب وکار رویکرد جدیدی را رونمایی کرده است ، سرمایه ثبت شده بالا به عنوان پیشنیاز اخذ مجوز رونمایی شده است ، مانع بزرگ ایجاد کسب و کار درحال تولد است !

فرشید شکرخدایی