حکم رئيس اتاق بازرگاني ايران براي فرشید شکرخدایی(+عکس)

فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران طی حکمی از طرف غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی ایران در «کمیته ملی توسعه پایدار » و «عضو شورای سیاستگزاری جایزه ملی کیفیت ایران بعنوان نماینده اتاق ایران در سازمان ملی استاندارد ایران » انتخاب شد