سازمان ملی کارآفرینی ایران برگزار می کند : رقابت پذیری و توسعه پایدار