فراهم آوردن مهارت های فنی و حرفه ای و کارآفرینی برای مهاجرین افغان

به گزارش روابط عمومی گروه پارسیان هوشمند نشست مشترک شرکت آلمانی سکوا و هیات همراه ،شریک تجاری گروه پارسیان هوشمند در اتاق بازرگانی تهران با هدف “فراهم آوردن مهارت های فنی و حرفه ای و کارآفرینی برای مهاجرین افغان” با حضور معاون امور بین الملل اتاق تهران برگزار گردید.

از سال ۲۰۱۴ وزارت توسعه همکاری های بین الملل آلمان پروژه هایی را به منظور مبارزه با دلایل مهاجرت و سامان بخشیدن به وضعیت پناهندگان تامین کرده است. هدف از این پروژه تثبیت وضعیت کشورهای پذیرنده و حمایت از پناهندگان ،آوارگان و افرادی که تصمیم به بازگشت به موطن اصلی خود گرفته اند می باشد.

پروژه پیشنهادی مشترک گروه پارسیان هموشمند و شرکت سکوا آلمان تحت همین رویکرد تامین مالی ؛با هدف فراهم آوردن مهارت های حرفه ای و کارآفرینی برای مهاجرین افغان می باشد. تا بتوانند با استفاده از این مهارت ها در بازسازی اقتصادی افغانستان پس از بازگشت مهاجرین موثر باشند و از طرف دیگر به دلیل رقابت شدید موجود در این حرفه ها در ایران با یادگیری این مهارت ها ،افغان ها شانس بیشتری برای ادغام در بازار کار در ایران داشته باشند.