مصاحبه شبکه یک با رییس و نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت : ایزوهایی که به جای کیفیت، با پول به دست می آیند

۶/۹/۹۴