۲اخلاق انتخاباتی

به چه کسانی به عنوان نماینده بخش خصوصی رای ندهیم :
١- وقتی تاکنون شغلش مشخص نشده است !
٢- وقتی نمی دانیم غیر از پست دولتی چکاره بوده است !
٣- وقتی مجوز فعالیت شرکتش را دو ماه قبل بازنشستگی گرفته است !
۴- وقتی مهمترین افتخار و عنوان رزومه اش منصب دولتی است
۵- وقتی از جیب خود حتی یک ریال دستمزد به کارمند یا کارگر نداده است
۶- وقتی در طول زندگی فقط مالیات حقوق داده است !
٧- وقتی آخرین کتابی که خوانده است بینوایان و  داستان ژان والژان است!
٨- وقتی نمی تواند ایمیل انگلیسی را حتی بخواند !
٩- وقتی به جز مدیرعاملی هیچ تخصص دیگری ندارد !
١٠- وقتی برای حضور در لیست فقط می گوید چقدر باید پول بدهم!
١١- وقتی حتی نمی تواند یک متن ساده را بدون حضور مدیر روابط عمومی اش بنویسد !
١٢- وقتی جلوی خبرنگار نمی تواند سه جمله متوالی بدون تپق بگوید
١٣- وقتی برای اشتغال فرزندانش نزد نماینده مجلس و دولتی ها می رود
١۴- وقتی فرزندانش عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی هستند
١۵- وقتی صورت های مالی شرکتش را محرمانه تلقی می کند!
١۶- وقتی برای انتخاب شدن پیش مقامات دولتی می رود و از آنها درخواست حمایت می کند
١٧-  وقتی برای جلب حمایت دیگران به آنها قول مجوز و رانت می دهد
وقتی …..
خواهش می کنم به این عزیزان در انتخابات اتاق های بازرگانی رای ندهید
فرشید شکرخدایی